about

ກະຊວງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ອຸປະກອນການສຶກສາ

Educational Equipment State Company (LAOS)


ປະຫວັດການສ້າງຕັ້ງ.

ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດອຸປະກອນການສຶກສາ ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ : ບອສ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຈາກການຟື້ນຟູໂຮງງານ (ສໍຂາວ – ທ່າແຂກ) ໃນປີ 1989, ມາຮອດປີ 1990 ໄດ້ຫັນມາເປັນ ລັດວິສາຫະກິດ. ນັບແຕ່ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ແມ່ນສາມາດຜະລິດ ແລະ ສະໜອງສໍຂາວພຽງພໍໃນທົ່ວປະເທດ.
ປີ 1996 ໄດ້ຟື້ນຟູໂຮງງານຜະລິດອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ຫັນເປັນລັດວິສາຫະກິດ ໃນປີ 1997 ເປັນຕົ້ນມາ. ໃນປີ 2004 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສຳນັກງານໃຫ່ຍຂອງບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດອຸປະກອນການສຶກສາ ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ບ້ານ ຊຽງຍືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການ 02 ໂຮງງານທີ່ຂຶ້ນກັບ.
ບອສ ສາມາດພັດທະນາຈາກວິສາຫະກິດທີ່ມູນຄ່າຊັບສິນ 134 ລ້ານກີບ ໃນເມື່ອກ່ອນ ປັດຈຸບັນ ບອສ ມີຊັບສິນມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 15 ຕື້ກີບ.


ຜົນງານທີ່ພົ່ນເດັ່ນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ

 • ປີ 2003 ໄດ້ສະໜອງອຸປະການຮຽນ – ການສອນ ໃຫ້ແກ່ຊັ້ນອະນຸບານ ແລະ ສາມັນສຶກສາ ຈຳນວນ 30 ກ່ວາ ລາຍການ ມູນຄ່າ 10 ຕື້ກີບ, ສະໜອງອຸປະກອນການທົດລອງ ວິທະຍາສາດ ໃຫແກ່ວິທະຍາໄລຄູ 08 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ ຈຳນວນ 300 ກ່ວາລາຍການ ມູນຄ່າ 8 ຕື້ກີບ ແລະ ອຸປະກອນການສຶກສາອື່ນໆ 4 ຕື້ກ່ວາກີບ.
 • ໄດ້ສຳເລັດການຄົ້ນຄ້ວາ ຜະລິດ ແລະ ສະໜອງເຄື່ອງໝາຍຊັ້ນ, ກາໝາຍ, ສາຍແອວ, ກາລະວັດ ແລະ ປ້າຍຊື່ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍ.

ພາລະບົດບາດ ບອສ.
ບອສ ເປັນຫົວໜ່ວຍລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ກັບກະຊວງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມີລະບົບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານການເງິນ, ການຜະລິດ ແລະ ການສະໜອງອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຂະແໜງການສຶກສາ.


ໜ້າທີ່ຂອງ ບອສ.

 • ຄົ້ນຄ້ວາ, ຜະລິດ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນການສຶກສາຮັບໃຊ້ການຮຽນ – ການສອນ ນັບແຕ່ຊັ້ນ ອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະຍົມ, ວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນການສຶກສາອື່ນໆ.
 • ນຳເຂົ້າບັນດາເຄື່ອງຮັບໃຊ້ການສຶກສາເພື່ອມາສະໜອງຢູ່ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຄົບວົງຈອນ.

ໂຄງປະກອບການຈັບຕັ້ງ.

 • ມີສະມາຊິກສະພາຜູ້ອຳນວຍການ 5 ທ່ານ.
 • ມີຜູ້ອຳນວຍການ  1 ທ່ານ.
 • ມີຜູ້ຮອງອຳນວຍການ 2 ທ່ານ.
 • ມີຜູ້ຈັດການຝ່າຍບໍລິຫານ 1 ທ່ານ.
 • ມີຜູ້ຈັດການຝ່າຍການເງິນ 1 ທ່ານ.
 • ມີຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຕະຫຼາດ 2 ທ່ານ.
 • ມີຜູ້ຈັດການຝ່າຍຜະລິດ 2 ທ່ານ.